Informacja prawna oraz polityka cookies TheBest.Travel

Wszelkie komentarze na łamach TheBest.Travel są indywidualnymi opiniami i TheBest.Travel nie ponosi za nie odpowiedzialności, a także wszystkie wykorzystane w niniejszym portalu nazwy firmowe, znaki towarowe oraz produkty należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies”. Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware) Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

  • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
  • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
  • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
  • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

  • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
  • Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
  • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

  • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania
  • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
  • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Internet Explorer Więcej informacji – Internet Explorer FirefoxWięcej informacji – Firefox Google ChromeWięcej informacji – Chrome
OperaWięcej informacji – Opera Apple SafariWięcej informacji – Safari

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (www.wszystkoociasteczkach.pl/).

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przesłanych utworów

Autor dzieła, przesłanego za pomocą tego portalu, oświadcza że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą dzieła  zwanego dalej utworem. Autor oświadcza, że utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Przepisami niniejszej umowy Autor przenosi na Arstream Łukasz Janusz, ul. Stróża Rybna 3, 60-714 Kraków NIP 6792739332 zwanego dalej Nabywcą, autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji; kopiowania, udostępniania, publikowania oraz rozpowszechniania w druku i internecie oraz innymi środkami przekazu przez podmioty Nabywcy oraz jego Partnerów.

Od chwili zawarcia umowy Nabywca ma prawo do dalszej odsprzedaży praw autorskich do utworu za wiedzą Autora w zakresie, w którym nabył je przepisami niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu utworu, w jakim znajduje się on w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Autor zobowiązuje się nie wykonywać praw autorskich do utworu w stosunku do Nabywcy przez czas trwania niniejszej umowy (lub inny, oznaczony dokładnie czas).  Autor przenosi przenosi na Nabywcę prawa do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i utworów zależnych. Jedynie po stronie Nabywcy oraz Autora leży prawo do publikowania utworu. Nabywca oraz Autor (strona umowy, która nie ma prawa do dokonywania publikacji we własnym zakresie) ma prawo dokonywania publikacji jedynie we własnym zakresie, na potrzeby akcji promocyjnych i do własnego użytku.   Autor oświadcza, że utwór, do którego prawa są przenoszone niniejszą umową, nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej. Autor Oświadcza że z chwilą przesłania dzieła zbywa się majątkowych praw autorskich do utworu bezpłatnie i nie będzie domagał się płatność lub rekompensaty za ww. utwór w przyszłości.

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące przerabiania i publikowania utworu. Autor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania i struktury przedsiębiorstwa Nabywcy, które poznał w trakcie przygotowań do zawierania niniejszej umowy.  Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm. ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany treści umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej jako aneks do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej umowy, właściwy będzie sąd dla strony pozwanej.